Zapisz się do newslettera i odnierz kod rabatowy na zakupy!

Szukaj

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Betoo

Sklep internetowy betoopolska.pl działający pod adresem http://www.betoopolska.pl/ należy do Moniki Różyckiej, prowadzącej działalność gospodarczą Betoo Monika Różycka z siedzibą w 39-206 Pustkowie Osiedle 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, posługującą się numerem NIP: 8722424914, REGON: 383892504

Kontakt ze sprzedawcą (w dni robocze od godziny 9:00 do godziny 17:00):

Adres pocztowy: Pustków Osiedle 6, 39-206 Pustków Osiedle

Adres e-mail: kontakt@betoopolska.pl

Telefon: 534034881

§ 1 Definicje

Na potrzeby tego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

Kodeks cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami,

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.betoopolska.pl/strona/regulamin,

Sklep – sklep internetowy Betoo prowadzony pod adresem: www.betoopolska.pl

Sprzedawca – Monika Różycka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Betoo Monika Różycka, z siedzibą w 39-206 Pustków Osiedle 6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP: 8722424914, REGON: 383892504

§ 2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

Odpłatne są umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 4 Składanie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie jako gość.

Kupujący w trakcie składania zamówienia.

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 • § wybrać produkt lub produkty i dodać do koszyka w Sklepie, za pomocą przycisku „Do koszyka”,
 • § następnie przejść do widoku koszyka,
 • § wypełnić formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
 • § wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
 • § potwierdzić treść zamówienia i zaakceptowaniu Regulaminu, akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 • § kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

Kupujący może skorzystać z dostawy zamówienia, za pośrednictwem:

Poczty Polskiej SA. Oferta Paczka +, w kwocie 11,50 zł na wskazany adres;

InPost sp. z o.o. Paczkomaty, w kwocie 11,99 zł do wybranego punktu odbioru.

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

Dostępną w Sklepie metodą płatności jest bankowa bramka płatnicza „imoje” obsługiwaną przez firmę ING Bank Śląski S.A. za pomocą której można wybrać następujące formy płatności: Płatność BLIK, kartą płatniczą, przelew elektroniczny. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§ 6 Realizacja zamówienia

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

Kupujący przy sposobie płatności w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego

§ 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkt przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

 • § żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • § żądać usunięcia wady,
 • § złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • § złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.betoopolska.pl

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów